දළ විශ්ලේෂණය

මහින්ද්‍රා ගයිරොවේටර් SLX ට්‍රැක්ටරයට සවි කරන ලද PTO මගින් ක්‍රියා කරන උපකරණයකි. එක වර කැපීම, මිශ්‍ර කිරීම හා පස මට්ටම් කිරීම යන කාර්යයන්  3ක් සිදු කරයි. බර සහ එරෙන සුලු පස සඳහා SLX පෙළ අතිශය ප්‍රයෝජනවත් වේ.

විශේෂාංග

පිරිවිතර

පරාමිතීන් ගයිරොවේටර් SLX
විචල්‍යයන් SLX 150 SLX 180 SLX 200
වැඩ කිරීමේ පළල 1.5 m 1.89 m 2.0 m
කැපුම් පළල 1.46 m 1.76 m 1.96 m
පලංජි ගණන 7 8 9
තල ගණන 36 42 48
තල වර්ගය L – වර්ගය/ C- වර්ගය
ප්‍රාථමික ගියර් පෙට්ටිය බහු වේගී බහු වේගී බහු වේගී
ද්විතීයික ගියර් පෙට්ටිය ගියර් ඩ්‍රයිව් ගියර් ඩ්‍රයිව් ගියර් ඩ්‍රයිව්
අවශ්‍ය ට්‍රැක්ටර් HP 43-50 45-55 55-60

බෙදාහරින්නාගේ ස්ථානය

ටෙස්ට් ඩ්‍රයිව් එකක් වෙන්කරවා ගන්න