අප අමතන්න

Mahindra & Mahindra Ltd.

Automotive & Farm Equipment Sectors
Mahindra Towers, 2nd floor,
Dr. G. M. Bhosale Marg, Worli,
Mumbai 400018 India

ඉ-තැපෑල – [email protected]

දුරකථන අං – 022-24816125

ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය:

ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය:

පාක් ස්ට්‍රීට් මිව්ස්,
5 වැනි මහල, පාක්වේ ගොඩනැඟිල්ල,
අං. 48, පාක් වීදිය, කොළඹ 02

[email protected]

දුර – 011 4347420

Get In Touch